advokátní kancelář, motiv šachové partie pro sekci Právní služby

JUDr. Leoš Vyhnánek

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje služby v celém rozsahu právního řádu České republiky, a to zejména:

Občanské právo

 • právní poradenství v občanskoprávních vztazích
 • dědické právo
 • sepis smluv v oblasti občanského práva (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo a inominátní smlouvy)
 • uplatńování nároků v občanskoprávních závazkových vztazích, uplatňování nároků z uzavřených smluv (např. vymáhání plnění jako jsou splatné půjčky, včetně zastoupení v exekučním řízení, nároky na náhradu škody, reklamační nároky, nároky na vydání bezdůvodného obohacení, vypořádání podílového spoluvlastnictví a další)

Rodinné právo

 • řešení poměrů rodičů a nezletilých dětí (svěření do výchovy, úprava a vymáhání výživného, úprava styku rodiče s dítětem)
 • rozvod, včetně tzv. nesporného rozvodu dohodou manželů
 • vypořádání společného jmění manželů dohodou i v soudním řízení

Obchodní právo

 • právní poradenství v obchodně právních vztazích
 • sepisy smluv
 • změny v obchodních společnostech a družstvech

Trestní právo

 • trestní obhajoba
 • zastoupení poškozených v trestních řízeních
 • sepis trestních oznámení
 • poradenství a zastoupení v přestupkovém právu

Řízení před soudy a orgány státní správy

 • sepisy žalob a zastoupení strany žalující v řízeních před soudy všech stupňů
 • sepisy vyjádření k žalobám a odporů proti platebním rozkazům a zastoupení strany žalované v řízeních před soudy všech stupňů
 • zastoupení oprávněného nebo povinného ve vykonávacím řízení a při exekucích
 • uplaňování nároků vůči státu
 • zastoupení v řízeních před úřady (katastrální úřady, ÚZSVM, stavební úřady atp.)

Právo nemovitostí

 • právní poradenství
 • sepis kompletních právních listin při koupi a prodeji nemovitosti (smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, darovací smlouva, zajišťovací instituty, věcná břemena, návrh na vklad práv do KÚ nebo návrh na jejich výmaz)
 • zajištění možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet včetně smluvního ošetření
 • sepis smluv a uplatńování nároků ve věci nájmů a podnájmů bytů, nebytových prostor a celých nemovitostí
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem

Směnečné právo

 • právní poradenství
 • vypsání směnek, sepis smluv o směnce, uplatňování nároků ze směnky